Category Archives: Hindu

Mahalakshmi Ashtakam

Namastestu Mahamaye
Shree Pithe Sura Poojite
Shanka Chakra Gadha Haste
Maha Lakshmi Namoostute

Namastestu Garudarudhe
Kolasura Bhayankari
Sarva Papa Hare Devi
Maha Lakshmi Namoostute

Sarvajne Sarva Varade
Sarva Dushta Bhayankari
Sarva Duhkha Hare Devi
Maha Lakshmi Namoostute

Siddhi Buddhi Prade Devi
Bhakti Mukti Pradayini
Mantra Moorte Sada Devi
Maha Lakshmi Namoostute

Adyanta Rahite Devi
Adi Shakti Maheshwari
Yogaje Yoga Sambhute
Maha Lakshmi Namoostute

Sthula Sukshme Maha Raudre
Maha Shakti Mahodari
Maha Papa Hare Devi
Maha Lakshmi Namoostute

Padmasana Sthithe Devi
Parabrahma Swaroopini
Parameshi Jagan Mata
Maha Lakshmi Namoostute

Shwetambara Dhare Devi
Nanalankara Shobhite
Jagasthithe Jaganmata
Maha Lakshmi Namoostute

Maha Lakshmyashtakam Stotram
Yah Patheth Bhakti Man Narah
Sarva Siddhi Mavapnoti
Rajyam Prapnoti Sarvada

Eka Kalam Pathennityam
Maha Papa Vinashanam
Dwikalam Yah Pathennityam
Dhana Dhanya Samanvitah

Trikalam Yah Pathennityam
Maha Shatru Vinashanam
Maha Lakshmi Bhavennityam
Prasanna Varada Shubhah

Ramachanderam Nadisan and Dyarne Ward

Bomma Bomma Tha

Bomma bomma tha thaiya thaiya thaka
Dinaku naku din bhajan kare
Uthanitha nathruthani drithom drithom thom
Thai thai Ganapati naam sadaa
Dimmi kitathaka dimmi kitathaka dikkuthanaa dimmikita
Thakrutha thakrutha thala thapoduthaam
Uthanitha naathru thaani druthom druthom thom
Thai Thai Ganapati naam sadaa
Amaru baasuvai karam bahithi athenaam chathur ganaraajaa
Thaala manthira bahuttham sath sura mandala ki surbaajaa
Bomma….
Uthanita….
Dimmikitathaka…
Uthanita….
Venu baasare amrutha kundalaki taari kitathaka taari kitathaka tabal bajaa
Narada tumburu vaiNava jaage Narada kaName upasajja
Dimmikitathaka….
Uthanitha….
Amaru baasuvai karam bahiti drimidrimi drimi mirudangaa
Nawab saarangi sitaru kinari amaru baasuvai mugarsinga
Dimmikitathaka….
Uthanita….

Ramachanderam Nadisan and Dyarne Ward